Privatlivspolitik for Region Centrum – Opdateret 8.6.2018

Privatlivspolitik for Region Centrum – Opdateret 8.6.2018

Følgende gælder for DRK Region Centrum:
Fra den 25. maj 2018 har hele Europa Fået en ny fælles lov om behandling af persondata: Persondataforordningen.
Formålet med den nye lovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.

DRK Region Centrums dataansvar
Vi behandler i et mindre omfang personoplysninger og har i kraft af den nye persondataforordning, udformet denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og dine oplysninger bliver automatisk slettet, når du har været inaktiv i ___18_ mdr.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Hanne Løber Thuesen er dataansvarlig, og i samarbejde med dem, sikrer vi at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Hanne Løber Thuesen
Telefonnr.: 23614789
Mail: hanne.lt@stofanet.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger:
  • Almindelige kontaktoplysninger:
   Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, og e-mailadresse.
 • Din hunds oplysninger:
  • Stambogsnavn, nummer, fødselsdato, køn og race (disse er dog ikke omfattet lovgivningen).

2) Oplysninger om instruktører og tillidspostindehavere:

 • Almindelige kontakt/personoplysninger:
  Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi har ikke andre oplysninger, end dem du selv har givet os, bl.a. ved din oprettelse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder opkrævninger pr. mail (i særlige tilfælde).
 • Som led i Regionens aktiviteter, dvs. prøver, skuer, træning mm.
 • Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger for instruktører og tillidspostindehavere:

 • Håndtering af hverv og pligter i foreningen.
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Udbetaling af honorar, udlæg og lignende
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af prøver, skuer, træning mm., herunder udfærdigelse af resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. I forhold til publicering af billeder, vil der blive indhentet mundtligt samtykke. I sjældne tilfælde, kan det ske at vi indhenter samtykke via mail.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med officielle prøver sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til DRK’s hovedkontor.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer eller privatpersoner, med mindre der foreligger en allerede indgået aftale herom.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
I samarbejde med Conventus, som er det medlemsystem vi bruger, opbevarer vi dine oplysninger i 18 mdr. efter din sidste aktivitet. Alle med en profil i Conventus bliver automatisk kontaktet via mail 30 dage inden dette, mhp. om profilen skal slettes eller bevares.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, gennemfører vi ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan IKKE selv slette din profil.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen blive anført i dette dokument.

Billeder på internettet/FaceBook
Offentliggørelse på internet af billeder af genkendelige personer betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger. Dette gælder uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende. Persondatalovens regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan behandling lovligt kan finde sted.

 • Situationsbilleder:
  defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne f.eks. være gæster til en rockkoncert, legende børn i en skolegård eller besøgende i en zoologisk have.
 • Portrætbilleder:
  Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internet.

Se denne folder

Ved at fortsætte på siden, accepteres brugen af cookies mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Luk